The mindset that powers Servebolt, and how you can adopt it – среща на WPBGUG

Thomas

(English version below)

Априлската среща на WPBGUG ще бъде много специална, защото ще си имаме чуждестранен гост.

Дата: 17.04.2024
Час: 19:00
Място: DevriX, бул. “Черни връх” 73

Какво да очаквате:

 • гост-лектор с вълнуваща лекция
 • отворена дискусия за въпроси и отговори
 • нетуъркинг с колеги от сферите на WordPress, уеб разработка, маркетинг, дизайн, бизнес
 • нови запознанства
 • нови възможности и идеи за партньорства, работа и развитие
 • пица
 • напитки

Гост-лектор и тема

Името на нашия гост-лектор е Томас Аудунхус. Той е главен изпълнителен директор на Servebolt.com, компания, предоставяща високоефективен хостинг, който прави сайта ни по-бърз и по-добър. Томас е организатор на WordCamp Oslo и WP срещи в Осло. В свободното си време е активен голфър, колоездач и скиор. Почитател е на храната и виното.

Темата, с която Томас ще ни заинтригува, е “The mindset that powers Servebolt, and how you can adopt it” и има за цел да насърчи иновативното ни мислене.
Той ни приканва: “Нека се потопим в оригиналния начин на мислене, който е в основата на Servebolt от самото създаване на компанията и остава в основата на духа й. Този начин на мислене не само задвижва нейните иновативни крачки в представянето в мрежата, но също така оформя начина, по който подхождаме към нашата фирмена култура и усилия за устойчивост. Това има за цел да ви предостави необходимите знания и вдъхновение, за да възприемете този начин на мислене в собствените си начинания, насърчавайки иновациите и растежа.”

Ние нямаме търпение!

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация.

Поканете свои приятели и колеги и се присъединете към нас за една вечер, посветена на WordPress и забавление след работен ден!


The April meetup of WPBGUG will be very special because we will have a guest from another country.

Date: 17.04.2024
Time: 19:00
Place: DevriX, 73 Cherni Vrah Blvd

What to expect:

 • a guest speaker with an exciting lecture
 • open discussion for questions and answers
 • networking with colleagues from the fields of WordPress, web development, marketing, design, business
 • new friendships
 • new opportunities and ideas for partnership, work and development
 • pizza
 • drinks

Guest speaker and topic

Our guest speaker’s name is Thomas Audunhus. He is the CEO of Servebolt.com, a company providing high-performance managed hosting that makes sites faster and better. Thomas is an organizer of WordCamp Oslo and WP meetings in Oslo. On his free time he is an active golfer, cyclist and skier. He loves to explore the world of food and wine.

The topic with which Thomas will intrigue us is “The mindset that powers Servebolt, and how you can adopt it” and aims to encourage our innovative thinking.
He invites us: “Let’s dive into the original mindset that has been the bedrock of Servebolt from its inception and remains at the core of our ethos. This mindset not only propels our innovative strides in web performance but also shapes the way we approach our company culture and sustainability efforts. This insight aims to equip you with the knowledge and inspiration needed to adopt this mindset in your own ventures, fostering innovation and growth.”

We are so looking forward to out meeting!

Do not hesitate to contact us if you have any questions or need additional information.

Invite your friends and colleagues and join us for an evening dedicated to WordPress and fun after work!